K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda
K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) – įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

 • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • Pavojaus aplinkai;
 • Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • Neteisėtos veiklos finansavimo;
 • Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • Neteisėtu būdu įgyto turto;
 • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • Kitų pažeidimų.

ASMUO INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ GALI PATEIKTI:

 • Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą elektroniniu paštu pranesk@kvl.lt;
 • Kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • Viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

  • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
  • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
  • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

PRANEŠĖJŲ APSAUGA VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖJE

Pranešėjų apsaugą VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje reglamentuoja VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės pranešėjų apsaugos aprašas. Informaciją apie pažeidimą įstaigoje turi teisę pateikti asmuo, kurį su įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
ASMUO, TEIKIANTIS INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖJE, JĄ GALI PATEIKTI VIENU IŠ ŠIŲ BŪDŲ:

   • tiesiogiai kompetentingam subjektui: teisininkui, tel.(846) 484160 arba atvykus nurodytu adresu (K.Donelaičio g.7, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai;
   • elektroninio pašto adresu pranesk@kvl.lt, kurį administruoja ligoninės teisininkas;
   • Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą – Pranešimo forma.

Anonimiškai pasikonsultuoti dėl galimybės pranešti vidiniu informacijos kanalu galite su ligoninės teisininku tel. (846) 484160 arba atvykus nurodytu adresu (K.Donelaičio g.7, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai.

Asmens konfidencialumas bus saugomas nepriklausomai nuo tyrimo rezultatų.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

   • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
   • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

GAUTI PRANEŠIMAI VIDINIU INFORMACIJOS TEIKIMO APIE PAŽEIDIMUS KANALU

  • 2021 metais pranešimų negauta, perduotų pranešimų teisėsaugos institucijoms nebuvo
  • 2022 metais pranešimų negauta, perduotų pranešimų teisėsaugos institucijoms nebuvo
  • 2023 metais pranešimų negauta, perduotų pranešimų teisėsaugos institucijoms nebuvo

ASMUO INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ GALI PATEIKTI:

 • Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą elektroniniu paštu pranesk@kvl.lt;
 • Kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • Steigėjui – Klaipėdos miesto savivaldybei – Pranešimo tvarka;
 • Viešai.
Kalbos »