fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vidaus tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
VŠį Klaipėdos vaikų ligoninės
Vyriausiojo gydytojo
2011-08-01 įsakymu Nr.116

 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką, paslaugų teikimo, pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas gydymo įstaigas, ginčų ir konfliktų sprendimo, informacijos teikimo, medicinos dokumentų išdavimo tvarką, pacientų teises ir pareigas, pateikia kitą informaciją, susijusią su ligoninės vidaus tvarka.

1.2 VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė (toliau – Vaikų ligoninė) organizuoja ir teikia vaikams specializuotą ambulatorinę – konsultacinę ir stacionarinę asmens sveikatos priežiūrą.

1.3 Vaikų ligoninė teikia:

1.3.1 šių profilių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

vaikų ligų II, vaikų chirurgijos, vaikų abdominalinės chirurgijos IIA, IIB, vaikų neurochirurgijos IIA, IIB, vaikų ortopedijos traumatologijos IIA, IIB, IIC, vaikų ortopedijos traumatologijos III, vaikų oftalmologijos II, otorinolaringologijos II, neonatologijos IIA, IIB, vaikų nefrologijos II, vaikų hematologijos II, vaikų gastroenterologijos II, vaikų pulmonologijos II, vaikų pulmonologijos III, vaikų kardiologijos II, vaikų reumatologijos II, vaikų endokrinologijos II, vaikų endokrinologijos III, vaikų neurologijos II, vaikų neurologijos III, reanimacijos ir intensyviosios terapijos I-I (vaikų), reanimacijos ir intensyviosios terapijos I-II (vaikų), reanimacijos ir intensyviosios terapijos II (vaikų), reanimacijos ir intensyviosios terapijos III (vaikų).

1.3.2 ambulatorines – konsultacines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

vaikų ligų, vaikų endokrinologijos, vaikų gastroenterologijos, vaikų hematologijos, vaikų kardiologijos, vaikų nefrologijos, vaikų neurologijos, vaikų pulmonologijos, vaikų alergologijos, vaikų reumatologijos, vaikų chirurgijos, vaikų oftalmologijos, vaikų neurochirurgijos, vaikų otorinolaringologijos, vaikų ortopedijos traumatologijos, vaikų anesteziologijos, medicinos psichologijos, vaikų odontologijos, burnos chirurgijos, logopedijos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, klinikinės fiziologijos, echoskopijos, endoskopijos, radiologijos, laboratorinės diagnostikos.

1.5 Pagrindinės šių taisyklių sąvokos:

Chirurginė operacija – medicininė procedūra, kai gydytojas, siekdamas diagnozuoti, gydyti ar koreguoti ligos ar traumos pažeistų organų ir jų sistemų funkciją, medicinos prietaisais veikiapaciento audinius ir (ar) organus, pažeisdamas audinių ir (ar) organų vientisumą.

Diagnostikos ir gydymo metodika – universitetų, mokslo tiriamųjų įstaigų, gydytojų profesinių draugijų parengtas, medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstas dokumentas, kuriuo nustatomi bendrieji sveikatos sutrikimų ir ligų diagnozavimo ir gydymo principai.

Invazinė ir (ar) intervencinė procedūra – medicininė procedūra, kai sveikatos priežiūros specialistas, siekdamas diagnozuoti, gydyti ar koreguoti organų ir jų sistemų funkciją, medicinos prietaisais veikiapaciento audinius ir (ar) organus, pažeisdamas audinių ir (ar) organų vientisumą arba jo nepažeisdamas.

Pacientas – asmuo iki 18 metų, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.

Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą.

Pacientui iki 16 metų atstovauja atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas. Pacientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys.

Paciento nuo 16 metų atstovais gali būti atstovai pagal įstatymą ir atstovai pagal pavedimą.

Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkitiatstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai nurodo medicinos dokumentuose.

Paciento nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovu pagal įstatymą yra sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jų nėra, – vienas iš paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų. Nurodyti asmenys nelaikomi paciento nuo 16 metų atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).

Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.

2. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į VAIKŲ LIGONINĖS STACIONARĄ AR KONSULTACINĘ POLIKLINIKĄ TVARKA IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS

2.1 Stacionariniam gydymui siuntimą, apžiūrėję ligonį ir nustatę, kad stacionarinis gydymas būtinas, išrašo ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai arba GMP. Jei ligonis atvyksta be siuntimo, – apie gydymo būtinumą sprendžia Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus budintis gydytojas.

Ligoniai hospitalizuojami į skyrius pagal susirgimo profilį, o nesant vietų atitinkamo profilio skyriuje, guldomi į bet kurį ligoninės skyrių.

2.2 LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu Vaikų ligoninės stacionare ir Vaikų ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje teikiama ir būtinoji medicinos pagalba.

Jeigu teikiantys medicinos pagalbą specialistai nustato, kad pacientą būtina pervežti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, šį pervežimą organizuoja siunčiantis specialistas. Gydytojas, nukreipiantis pacientą į kitą medicinos pagalbos įstaigą, privalo užpildyti siuntimą (F 027/a).

2.3 Pacientas, kreipdamasis į Vaikų ligoninės Konsultacinę polikliniką, privalo pateikti pirminės sveikatos priežiūros gydytojo siuntimą ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Apie paciento kreipimąsi į specialistą, neturint siuntimo, žiūrėti šių taisyklių 4.1.1. p.

2.4 Pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

2.5 Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui iki 16 metų ir nėra jo atstovų: vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.

2.6 Jeigu pacientas iki 16 metų yra hospitalizuotas be jo atstovų, gydantis gydytojas apie tai turi informuoti jo atstovus. Nepavykus surasti paciento atstovų, gydantis gydytojas kreipiasi į Vaikų teisių apsaugos tarnybą ar policiją.

2.7 Dėl paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.

2.8 Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.

2.9 Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir jo atstovų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.

2.10 Apie paciento apsilankymą įstaigoje įrašoma “Ligonių registravimo priėmimo skyriuje apskaitos žurnale”. Jeigu pacientas nehospitalizuotas, o jam suteikta konsultacija, apie tai įrašoma “Ambulatorinių ligonių registravimo žurnale”, tokiam pacientui Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus pacientų priėmimo padalinyje užpildoma “Asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelė”, o pacientui, besigydančiam Vaikų ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje, turi būti užpildoma “Asmens sveikatos istorija”. Kiekvienam hospitalizuotam pacientui turi būti užpildoma “Gydymo stacionare ligos istorija”.

Vaikų ligoninės stacionare ir Konsultacinėje poliklinikoje turi būti pildomi ir kiti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatyti dokumentai bei LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos medicinos formos.

Šie dokumentai saugomi LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei Vaikų ligoninės nustatyta tvarka.

3. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

3.1 Vaikų ligoninėje teikiamos šios nemokamos paslaugos:

3.1.1 planinės ir būtinosios pagalbos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, numatytos šių taisyklių 1.3.1 punkte. Nurodytos planinės ir būtinosios pagalbos paslaugos nemokamai teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje. Gydantis stacionare Lietuvos Respublikos piliečiui, nuolat gyvenančiam Lietuvoje, nemokamai suteikiamos šios paslaugos – gydytojo ir slaugytojo nuolatinė priežiūra viso gulėjimo stacionare laikotarpiu, gydymas, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) savo iniciatyva pasirenka brangesnius medikamentus, medicinos pagalbos priemones, slauga, maitinimas, lova paprastoje palatoje, gydytojo paskirtos kitų specialistų konsultacijos, operacijos, nuskausminimas, gydytojo paskirti laboratoriniai ir diagnostiniai tyrimai (endoskopija, echoskopija, encefalografija ir t.t.), išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) pageidauja atlikti nesusijusius su pagrindine liga (tuo metu gydoma stacionare) diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras arba jei tyrimai priskirti tik mokamų tyrimų ir gydymo procedūrų grupei (žr. 4.1.8 punktą), gydytojo paskirtas pirmas medicinos reabilitacijos etapas (kineziterapija, fizioterapijos procedūros, masažas), informacija ligos profilaktikos klausimais, išrašomi medikamentai ambulatoriniam gydymui, išduodamos pažymos pacientui, o pacientą slaugančiam asmeniui išduodamas laikinojo nedarbingumo pažymėjimas, paciento pervežimas į kitą gydymo įstaigą, kai teikiantys medicinos pagalbą specialistai nustato, kad pacientą būtina pervežti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Būtinosios pagalbos paslaugos nemokamai teikiamos Europos Sąjungos piliečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat negyvenantiems Lietuvoje,kai pateikiami draustumą įrodantys dokumentai – ES šalies narės piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas (E123 arba DA1), išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) savo iniciatyva pasirenka brangesnius medikamentus, medicinos pagalbos priemones ar pageidauja atlikti nesusijusius su pagrindine liga (tuo metu gydoma stacionare) diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras;

3.1.2 ambulatorinės – konsultacinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, numatytos šių taisyklių 1.3.2 punkte. Šios paslaugos nemokamai teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje ir turintiems šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą. Ambulatorinės konsultacijos metu nemokamai pacientui suteikiamos šios paslaugos – gydytojo apžiūra, gydomosios procedūros, gydytojo paskirti laboratoriniai ir diagnostiniai tyrimai (endoskopija, echoskopija, encefalografija ir t.t.), išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) pageidauja atlikti nesusijusius su pagrindine liga ( dėl kurios tuo metu konsultuojamas) diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras arba jei tyrimai priskirti tik mokamų tyrimų ir gydymo procedūrų grupei (žr. 4.1.8 punktą), išrašomi medikamentai, išduodamos pažymos, pacientą slaugančiam asmeniui išduodamas laikinojo nedarbingumo pažymėjimas;

3.1.3 skubi gydytojo vaikų anesteziologo – reanimatologo konsultacinė pagalba.

3.2 Teisę į nemokamas planines ir būtinosios pagalbos paslaugas, teikiamas Vaikų ligoninėje, turi Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje. Teisę į nemokamas būtinosios pagalbos paslaugas, teikiamas Vaikų ligoninėje, turi Europos Sąjungos piliečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat negyvenantys Lietuvoje,kai pateikiami jų draustumą įrodantys dokumentai – ES šalies narės piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas (E123 arba DA1).

3.3 Pacientas, kreipdamasis dėl planinių nemokamų paslaugų gavimo į Vaikų ligoninę, privalo pateikti asmens dokumentą ir pirminės sveikatos priežiūros gydytojo siuntimą dėl nemokamų paslaugų suteikimo ar kitos įstaigos motyvuoto poreikio tolesnėms nemokamoms paslaugoms pagrindimą.

3.4 Reikalavimas, nustatytas 3.3 punkte, netaikomas pacientams, kurie kreipėsi dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo. Būtinoji pagalba Vaikų ligoninėje teikiama nemokamai visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vaikų ligoninės nustatyta tvarka. Europos Sąjungos piliečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat negyvenantys Lietuvoje, kurie kreipiasi dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo, privalo pateikti draustumą įrodantį dokumentą – ES šalies narės piliečio Europos sveikatos draudimo kortelę arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantį sertifikatą (E123 arba DA1).

4. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKŲ LIGONINĖJE TVARKA

4.1 Vaikų ligoninėje asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, kai:

4.1.1 pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo, gydytojo – specialisto konsultanto siuntimo, savo iniciatyva:

4.1.1.1 kreipiasi, pageidaudamas gauti gydytojo specialisto, dirbančio stacionare ar Vaikų ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje, konsultaciją (sumokama bazinė kaina už gydytojo specialisto konsultaciją);

4.1.1.2 kreipiasi į Vaikų ligoninės stacionarą ar Konsultacinę polikliniką, nesant medicininių indikacijų, pageidaudamas atlikti diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras (mokama pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą kainyną);

4.1.1.3 pasirenka medicininės reabilitacijos paslaugas.

4.1.2 pacientas pasirenka papildomas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Prie papildomų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, pasirenkamų paties paciento, kuris gydosi Vaikų ligoninėje turėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimą, priskiriamos paslaugos, nesusijusios su pagrindinės (diagnozuotos ir nurodytos siuntime) ligos gydymu ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.

4.1.3 pacientas, turintis teisę į nemokamas paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas (apmokama šių paslaugų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų bazinių kainų skirtumas).

4.1.4 kai į Vaikų ligoninę kreipiasi užsienio piliečiai, nepriklausantys Europos Sąjungos šalims ar neturintys draudimo, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka, išskyrus atvejus, kai užsienio piliečiai Lietuvos Respublikoje yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

4.1.5 kai į Vaikų ligoninę kreipiasi piliečiai, priklausantys Europos Sąjungos šalims ir Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat negyvenantys Lietuvoje. Jiems mokamai teikiamos visos planinės paslaugos (gydytojo konsultacijos, planinė stacionarinė pagalba, nemedicininės paslaugos ir t.t.), būtinosios pagalbos paslaugos mokamai teikiamos tik tais atvejais, kai nepateikiami draustumą įrodantys dokumentai – ES šalies narės piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas (E123 arba DA1).

4.1.6 Vaikų ligoninė yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir ligoninės administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti.

4.1.7 Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu Vaikų ligoninėje pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.).

4.1.8 visais atvejais, kai numatoma atlikti tyrimo ir gydymo procedūras, kurios įstaigoje priskirtos tik mokamų tyrimų ir gydymo procedūrų grupei:

4.1.8.1 klubo sąnario echoskopija (tik Konsultacinėje poliklinikoje);

4.1.8.2 Holterio monitoringas;

4.1.8.3 galvos ultragarsinis tyrimas per didįjį momenėlį be doplerinės kraujotakos įvertinimo (tik Konsultacinėje poliklinikoje);

4.1.8.4 narkotinių medžiagų (amfetamino, opiatų, kokaino, benzodiazepinų, barbitūratų, THC) ištyrimas;

4.1.8.5 ortoptinis gydymas (kiekvienas atskiras seansas ir jo priežiūra) (tik Konsultacinėje poliklinikoje);

4.1.8.6 pleoptinio gydymo seansas, panaudojant specialią aparatūrą(tik Konsultacinėje poliklinikoje);

4.1.8.7 akomodacijos rezervų nustatymas (tik Konsultacinėje poliklinikoje);

4.1.8.8 laboratoriniai tyrimai, kuriuos turi padaryti siunčiantis į ligoninę šeimos gydytojas, vadovaudamasis medicinos norma MN 14 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, arba išvežami ištyrimui pagal sutartis į kitas gydymo įstaigas.

4.2 Pacientas, draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu, privalo Vaikų ligoninei apmokėti gydytojo skiriamų ir draudžiamojo pasirenkamų vaistų ar medicinos pagalbos priemonės kainos skirtumą, jeigu jis savo iniciatyva gydančio gydytojo rekomendavimu pasirenka brangesnius vaistus ar medicinos pagalbos priemones, negu Lietuvos Respublikoje taikomi pagal nustatytas gydymo metodikas.

4.3 Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas nustato Vaikų ligoninės vyriausiasis gydytojas, vadovaudamasis LR Sveikatos apsaugos ministeijos įsakymais.

4.4 Pacientas gali naudotis visomis teikiamomis Vaikų ligoninėje mokamomis ne medicinos paslaugomis, kurių asortimentą ir teikimo tvarką nustato Vaikų ligoninė.

4.5 Ne medicinos paslaugų kainas nustato Vaikų ligoninė, vadovaudamasi patvirtintais transporto, ryšių, juridinių, buitinių, komunalinių ir kitokių paslaugų tarifais ar atitinkamų prekių rinkos kainomis ir savo išlaidų skaičiavimais.

4.6 Informacija apie teikiamas mokamas paslaugas, jų asortimentą, jų kainas teikiama Vaikų ligoninės Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus pacientų priėmimo padalinyje, Konsultacinėje poliklinikoje bei visuose ligoninės skyriuose budinčių slaugytojų postuose. Prieš suteikiant tam tikrą mokamą paslaugą, gydytojas ar slaugos specialistas pacientui turi pasakyti jos kainą.

4.7 Mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka:

4.7.1 Gydytojas ar slaugos specialistas, atliksiantis mokamą asmens sveikatos priežiūros paslaugą, arba kiti ligoninėje dirbantys asmenys, kuriems suteikta teisė teikti mokamas ne medicinos paslaugas, į Vaikų ligoninės kasą išrašo siuntimą – “Mokamų paslaugų apskaitos lapą”, nurodydamas paslaugos pavadinimą ir jos kainą.

4.7.2 Už paslaugą apmokama Vaikų ligoninės kasoje, pacientui išduodamas dokumentas – elektroninio kasos aparato čekis ar pinigų paėmimo kvitas, pažymintis apie apmokėjimą už paslaugą.

4.8 Paslauga atliekama, pateikus 4.7.2 punkte minėtą dokumentą.

5. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1 Pacientų teisė į sveikatos priežiūrą:

5.1.1 Pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra.

5.1.2 Paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, nustato LR įstatymai ir kiti teisės aktai.

5.1.3 Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.

5.1.4 Būtinoji medicinos pagalba suteikiama neatidėliotinai.

5.1.5 Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą:

5.1.5.1 Pacientai nuo 16 metų turi teisę patys pasirinkti sveikatos specialistą, arba specialistą gali parinkti jo atstovas (kai pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų);

5.1.5.2 Pacientams iki 16 metų parinkti sveikatos priežiūros specialistą turi teisę paciento atstovai pagal įstatymą;

5.1.5.3 Vaikų ligoninėje sudaroma galimybė pacientui pasirinkti gydytoją ar slaugos specialistą įstaigos darbo dienomis bei valandomis. Toks pageidavimas nėra įvykdytinas poilsio, švenčių dienomis ar pasibaigus darbo valandoms, stacionare pradėjus darbą budinčiam personalui, gydytojui ar slaugos specialistui atostogaujant, esant tarnybinėje komandiruotėje, kvalifikacijos kėlimo kursuose ar sergant, pacientą gydant Reanimacijos – intensyviosios terapijos skyriuje.

5.1.6 Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

5.1.7 Pacientams skiriant medikamentus, turi būti laikomasi racionalaus vaistų vartojimo principų:

5.1.7.1 tinkama indikacija – sprendimas išrašyti vaistą(us) turi būti racionalus, o gydymas šiuo vaistu turi būti efektyvus ir saugus;

5.1.7.2 tinkamas vaistas – vaistas pasirenkamas pagal jo efektyvumą, saugumą, tinkamumą ir finansinį prieinamumą (atsižvelgiama į vaistų kaštus pacientui ir PSDF biudžetui);

5.1.7.3 tinkamas pacientas – vaistas yra priimtinas pacientui, nėra kontraindikacijų ir nepageidaujamų reiškinių tikimybė yra minimali;

5.1.7.4 tinkama informacija – pacientui turi būti suteikiama aktuali, tiksli, svarbi ir aiški informacija apie jo būklę ir paskirtą vaistą;

5.1.7.5 tinkama stebėsena – turi būti tinkamai atliekama numatyto (laukto) ir netikėto gydymo vaistais poveikio (efekto) stebėsena.

5.2 Pacientų teisė į informaciją:

5.2.1 Pacientai ir jų atstovai turi teisę gauti informaciją apie Vaikų ligoninėje teikiamas medicinos ir ne medicinos paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti.

Informaciją apie visas Vaikų ligoninėje teikiamas paslaugas teikia Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus pacientų priėmimo padalinio, Konsultacinės poliklinikos ir kitų skyrių gydytojai bei slaugos specialistai.

5.2.2 Pacientas ir jo atstovas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

5.2.3 Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę. Tokios informacijos teikimo tvarka nustatyta šių taisyklių 8.1 p.

5.2.4 Esant galimybei rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas pacientas ir/ar jo atstovas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė.

Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas raštu, kad jam būtų atliekama konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra.

Prieš gaunant sutikimą chirurginei operacijai, invazinei ir (ar) intervencinei procedūrai pacientui turi būti išaiškinta jų esmė, jų alternatyvos, pobūdis, tikslai, žinomos ir galimos komplikacijos (nepageidaujami padariniai), kitos aplinkybės, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti arba atsisakyti numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros, taip pat galimi padariniai atsisakius numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros.

Visais atvejais pacientų diagnostikos ir gydymo metodikų pasirinkimas, sutikimas chirurginei operacijai, invazinei ir (ar) intervencinei procedūrai įforminamas raštu. Už pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

Apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi būti įrašyta į paciento medicinos dokumentus.

5.2.5 Gydančio gydytojo ir/ar tyrimą aliekančio gydytojo bei slaugos specialisto sutikimu paciento atstovai gali dalyvauti pacientui atliekant invazines ir (ar) intervencines procedūras. Šis punktas netaikomas atvejais, kai pacientas reanimuojamas ar atliekama operacija.

5.2.6 Be paciento iki 16 metų atstovo ir Vaikų teisių apsaugos tarnybos sutikimo, bei paciento nuo 16 metų sutikimo negalima paciento įtraukti į biomedicininius tyrimus. Vaikų ligoninėje gydomi pacientai ir jų atstovai informuojami, kad įstaigoje yra mokomi būsimieji gydytojai ir slaugytojos. Laikoma, kad pacientas, susipažinęs su šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis ir pasirašęs „Paciento sutikimų lape“ sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais.

Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu „Paciento sutikimų lape“, kuris saugomas medicinos dokumentuose.

5.2.7 Vaikų ligoninėje besigydančius vaikus turi teisę slaugyti tėvai. Vienam iš tėvų, visą parą slaugančiam vaiką iki 3 metų amžiaus, viso faktinio gulėjimo laikotarpiu lova vaiko slaugai suteikiama nemokamai, slaugantiems tėvams nemokamas maitinimas ligoninėje neskiriamas. Nemokamas maitinimas gali būti skiriamas tik gydytojų konsiliumo sprendimu socialiai remtiniems asmenims, jiems pateikus pažymą apie gaunamas socialines išmokas.

Slaugantieji asmenys gydymo skyriuose užregistruojami “Gydymo skyriaus pacientų registracijos žurnale”, jie privalo vykdyti šių taisyklių 5.2.10 punkte nurodytas pareigas.

5.2.8 Pageidavimus dėl informacijos suteikimo, medicinos dokumentų ar jų kopijų pateikimo, prašymo paaiškinti įrašus paciento “Gydymo stacionare ligos istorijoje” ar “Asmens sveikatos istorijoje”, pagrįsto prašymo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir/ar pakeisti netikslius, neišsamius duomenis pacientas pareiškia gydančiam gydytojui.

5.2.9 Pacientų pareigos:

5.2.9.1 pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis šiomis taisyklėmis, pasirašant „Paciento sutikimų lape“, kitais ligoninės nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

5.2.9.2 rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su ligoninės specialistais ir darbuotojais;

5.2.9.3 pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

5.2.9.4 pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

5.2.9.5 pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

5.2.9.6 pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

5.2.9.7 vykdyti medicinos personalo nurodymus;

5.2.9.8 laikytis nustatyto dienos režimo;

5.2.9.9 pagarbiai ir deramai elgtis su visais ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais;

5.2.9.10 tausoti Vaikų ligoninės turtą;

5.2.9.11 palatoje laikytis švaros ir tvarkos;

5.2.9.12 viršutinius rūbus, avalynę, krepšius palikti rūbinėje;

5.2.9.13 laikytis higienos reikalavimų;

5.2.9.14 pacientas besigydantis stacionare gali dėvėti asmeniniais drabužiais ir avalyne.

5.2.10 Slaugančiųjų pareigos:

5.2.10.1 susipažinti su šiomis taisyklėmis;

5.2.10.2 vykdyti medicinos personalo nurodymus;

5.2.10.3 laikytis nustatyto dienos režimo;

5.2.10.4 pagarbiai ir deramai elgtis su visais ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais;

5.2.10.5 tausoti Vaikų ligoninės turtą;

5.2.10.6 palatoje laikytis švaros ir tvarkos;

5.2.10.7 viršutinius rūbus, avalynę, krepšius palikti rūbinėje;

5.2.10.8 laikytis higienos reikalavimų.

5.2.11 Pacientas, slaugantysis ar lankytojas turi atlyginti Vaikų ligoninei padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.

5.2.12 Vaikų ligoninėje draudžiama:

5.2.12.1 triukšmauti;

5.2.12.2 rūkyti ligoninės patalpose ir prie ligoninės pastatų;

5.2.12.3 gerti alkoholinius gėrimus;

5.2.12.4 išeiti už ligoninės teritorijos ribų be gydytojo ar slaugos darbuotojo leidimo;

5.2.12.5 šiukšlinti, mėtyti šiukšles per langą;

5.2.12.6 sėdėti ant palangių, liesti medicininę įrangą, atvirus atviro tipo elektros prietaisus;

5.2.12.7 gadinti ligoninės inventorių;

5.2.12.8 palatose naudotis atviro tipo elektriniais šildytuvais, vandens šildymo spiralėmis ir kitais elektriniais prietaisais;

5.2.12.9 perduoti informaciją apie kitus pacientus;

5.2.12.10 išsinešti iš įstaigos medicininę dokumentaciją;

5.2.12.11 savališkai daryti taisymus medicininėje dokumentacijoje.

5.2.13 Pacientas, jo atstovas dėl nepatenkinamos sveikatos priežiūros turi teisę skųstis. Konfliktų ir ginčų sprendimų tvarka nustatyta šių taisyklių 7 dalyje.

5.2.14 Pacientas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti atlyginimą už žalą, padarytą pacientams teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dėl Vaikų ligoninės darbuotojų kaltės.

6. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

6.1 Pacientų lankymo tvarka:

6.1.1 pacientai Vaikų ligoninėje lankomi kasdien: nuo 11val. iki 13val. ir nuo 16val. iki 20 val.;

6.1.2 lankymo trukmė lankymo valandomis neribojama;

6.1.3 vienu metu ligonį lankyti gali ne daugiau kaip 2 asmenys. Reanimacijos – intensyviosios terapijos skyriuje pacientą gali lankyti tik artimiausi žmonės – tėvai, globėjai, pilnamečiai broliai, seserys. Lankymo metu, gydytojui ar slaugytojai paprašius, lankytojai nedelsdami turi išeiti iš palatos.

6.1.4 lankytojai viršutinius rūbus turi palikti rūbinėje;

6.1.5 lankytojams bei kitiems interesantams žinios apie paciento hospitalizavimą teikiamos telefonu – 484144 informacinėje tarnyboje, kai yra paciento pasirašytas sutikimas “Paciento sutikimų lape”.

Jei paciento ar jo atstovo sutikimo nėra, telefonu informacija neteikiama.

6.2 Pacientų išrašymo ir perkėlimo į kitą gydymo įstaigą tvarka:

6.2.1 pacientas išrašomas:

6.2.1.1 pasveikus arba baigus stacionarinį gydymą;

6.2.1.2 tęsti gydymą ambulatoriškai, kai paciento tolesnis buvimas įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas;

6.2.1.3 kai pacientas nukreipiamas antram ar trečiam reabilitacijos etapui;

6.2.1.4 kai pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą;

6.2.1.5 pacientui ar jo atstovams prašant, jeigu paciento gyvybei negresia pavojus;

Prieš tai gydantysis gydytojas privalo pateikti išsamų paaiškinimą apie jo sveikatos būklę. Apie tai pažymima paciento ligos istorijoje ir supažindinamas pacientas pasirašytinai.

6.2.1.6 už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

6.2.2 pacientui turi būti išsamiai paaiškintas išrašymo ar perkėlimo į kitą gydymo įstaigą pagrįstumas.

6.2.3 pacientai į kitą gydymo įstaigą, esant būtinumui, pervežami ligoninės transportu. Pervežimą organizuoja gydantis ar budintis gydytojas. Nukreipiant pacientą į kitą gydymo įstaigą, užpildomas siuntimas ir forma Nr. 027/a.

6.2.4 išrašant pacientą, gydantis gydytojas jam turi nurodyti tolesnio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo planą, užpildyti formą Nr. 027/a ir esant būtinumui, atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę arba rekomenduoti, esant medicininėms indikacijoms, atlikti socialinę ekspertizę;

6.2.5 pacientai iki 16 metų išrašomi, dalyvaujant tėvams arba jų atstovams ir tik tada, kai jie pacientus gali pasiimti;

6.2.6 jeigu pacientas atsisako išvykti, o išrašymas mediciniškai pagrįstas, galutinį sprendimą dėl išrašymo priima gydytojų konsultacinė komisija.

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, Vaikų ligoninei turi teisę pateikti skundą, laikydamasis šioje taisyklių dalyje nustatyto pacientų skundų nagrinėjimotvarkos turinio ir formos reikalavimų:

7.1.1. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

7.1.2. Pacientas kartu su skundu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

7.1.3. Vaikų ligoninė, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

7.1.4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

7.1.5. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientas turi teisę kreiptis tik nepatenkintas skundo nagrinėjimu Vaikų ligoninėje.

7.2. Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas Vaikų ligoninės civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

7.3. Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

8. INFORMACIJOS PACIENTUI, JO TĖVAMS AR ĮSTATYMINIAMS ATSTOVAMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

8.1 Pacientui paprašius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei paciento atstovavimo dokumentus, gydantis gydytojas turi informuoti apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

8.2 Paciento pageidavimu jam turi būti pateikta ligos istorija ar kiti jo medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje ar kituose medicinos dokumentuose.

8.3 Gydytojas privalo paaiškinti įrašų medicinos dokumentuose reikšmę. Jeigu pacientas reikalauja, ir šis reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu pageidavimu, tai ginčą sprendžia Vaikų ligoninės vyriausiasis gydytojas.

9. VAIKŲ LIGONINĖS PAREIGOS MIRUS PACIENTUI

9.1 Pacientui mirus, skyriaus, kuriame buvo gydomas pacientas, vedėjas arba gydęs gydytojas, budintis gydytojas privalo ne vėliau kaip per 12 valandų pranešti apie tai jo įstatyminiams atstovams ir apie informacijos perdavimą įrašyti ligos istorijoje.

9.2 Paciento mirties patvirtinimo tvarką nustato LR Sveikatos apsaugos ministerija.

9.3 Mirus Vaikų ligoninės pacientui, visais atvejais, jeigu mirusio paciento įstatyminiai atstovai raštu neprieštarauja, atliekamas patologoanatominis tyrimas.

9.4 Pacientui mirus, teisės medicinos ekspertizė atliekama , kai:

9.4.1 mirtis įvyksta nuo sužalojimo, apsinuodijimo;

9.4.2 nežinoma mirusio asmenybė;

9.4.3 įtariama, jog staigios mirties priežastis yra smurtas;

9.4.4 kitais būdais negalima nustatyti mirties priežasties;

9.4.5 kitais įstatymų numatytais atvejais, gavus teisėsaugos institucijų reikalavimą.

9.5 Patologoanatominis tyrimas daromas VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninėje, kuri turi garantuoti mirusio kūno nemokamą apsaugą iki tol, kol jį atsiims mirusiojo įstatyminiai atstovai, bet ne ilgiau kaip 4 paras po patologoanatominio tyrimo.

9.6 Medicininis mirties liudijimas išduodamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

10. MEDICINOS DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO IR IŠDAVIMO TVARKA. INFORMACIJOS APIE PACIENTO SVEIKATĄ TEIKIMO TVARKA KITIEMS ASMENIMS

10.1 Medicinos dokumentų nuorašai:

10.1.1 Dėl medicinos dokumentų nuorašų pacientas ar jo atstovas raštu kreipiasi į Vaikų ligoninės vyriausiąjį gydytoją. Paciento iki 16 metų medicinos dokumentų nuorašų turi teisę prašyti jo atstovai. Prašantis medicinos dokumentų nuorašų pacientas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą, atstovai – atstovavimą pagrindžiantį dokumentą ir paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme nurodomas prašomo dokumento pavadinimas bei jo panaudojimo tikslas. Dokumento nuorašas turi būti padarytas per dvi darbo dienas. Dokumentų nuorašai daromi paciento lėšomis.

10.1.2 Dokumentų nuorašai fiziniams ar juridiniams asmenims išduodami tik esant raštiškam paciento, jo atstovo sutikimui, išskyrus atvejus, kai:

10.1.2.1 dokumentų nuorašų reikalauja asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys gydant ar slaugant pacientą;

10.1.2.2 asmenys, atliekantys paciento sveikatos ekspertizę;

10.1.2.3 taip pat institucijos, kontroliuojančios sveikatos priežiūros veiklą;

10.1.2.4 teismas ir kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Šios institucijos, norėdamos gauti dokumento originalą (arba kopiją), turi kreiptis į ligoninės administraciją, pateikdamos antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo prašymą ir dokumentų paėmimo aktą (protokolą, raštą). Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.

10.2 Informacijos teikimas kitiems asmenims:

10.2.1 visa informacija apie paciento buvimą Vaikų ligoninėje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą.

10.2.2 jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, teisėsaugos institucijoms taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą, sutikimas nėra būtinas.

10.2.3 telefonu informacija neteikiama.

11. ADMINISTRACIJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS, GYDYMO SKYRIŲ DIENOTVARKĖ

11.1 Vaikų ligoninės administracijos ir kitų tarnybų darbo laikas:

11.1.1 vyriausiojo gydytojo, jo pavaduotojų, padalinių vedėjų, vyriausiojo buhalterio ir kitų buhalterijos darbuotojų:

pirmadienį – ketvirtadienį nuo 800 iki 1700 val.

penktadienį nuo 800 iki 1545 val.

pietų pertrauka nuo 1200 iki 1245 val.

11.1.2 informacijos biuro – kasdien nuo 800 iki 2000 val.

11.2 Gydymo skyrių dienotvarkė:

700 – 800 val.

kėlimas, asmens higiena, kūdikių maitinimas, palatų vėdinimas, termometrija, rytinių paskyrimų ir procedūrų atlikimas

730 – 800 val.

tyrimų ėmimas

800 – 815 val.

rytinis budėjusių slaugytojų pamainos perdavimas

815 – 900 val.

rytinis budėjusių gydytojų pamainos perdavimas, dalyvaujant ligoninės administracijai

830 – 900 val.

pusryčiai, pasiruošimas vizitacijai

900 – 1200 val.

gydytojų, vaikų slaugytojų vizitacija paskyrimų, procedūrų, planinių operacijų atlikimas

1000 – 1400 val.

pacientų išrašymas, naujų planinių pacientų sutikimas (pacientai dėl būtinosios pagalbos stacionarizuojami visą parą)

1200 – 1300 val.

pietūs

1300 – 1430 val.

palatų vėdinimas, poilsis

1430 – 1600 val.

termometrija, gydytojų, vaikų slaugytojų vizitacija, paskyrimų, procedūrų atlikimas

1700 – 1730 val.

vakarienė

1730 – 2000 val.

laisvalaikis

2000 – 2015 val.

vakarinis slaugytojų, gydytojų pamainos perdavimas

2000 – 2030 val.

naktipiečiai

2030 – 2100 val.

paskyrimų, procedūrų atlikimas

2100 – 2200 val.

palatų vėdinimas, pasiruošimas miegui

2200 – 700 val.

miegas

PASTABA: ši dienotvarkė gali būti koreguojama priklausomai nuo susirgimo, gaunamų procedūrų, neplaninių operacijų, netaikoma Reanimacijos – intensyviosios terapijos skyriuje.

12. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ NUOSTATOS

12.1 Už darbų saugą ir sveikatą Vaikų ligoninėje atsako vyriausiasis gydytojas.

12.2 Vyriausiasis gydytojas saugos darbe, darbo higienos profilaktikai, priežiūrai, kontrolei, konsultavimui Vaikų ligoninėje yra įsteigęs Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą.

12.3 Vaikų ligoninės darbo aplinka ir darbo vietos turi atitikti saugos darbe ir sveikatos norminių aktų reikalavimus.

12.4 Vaikų ligoninėje leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas, atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones.

Vaikų ligoninės darbuotojai aprūpinami individualiosios saugos priemonėmis, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka apmokomi ir instruktuojami darbui su kenksmingomis ir pavojingomis medžiagomis.

12.5 Saugaus darbo organizavimui ir vykdymui Vaikų ligoninėje rengiamos darbų saugos instrukcijos, su kuriomis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. Vaikų ligoninėje organizuojami periodiniai instruktavimai darbų saugos klausimais.

12.6 Pacientų sveikatos apsaugos tikslais Vaikų ligoninės medicinos darbuotojai privalo pasitikrinti sveikatą.

Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis. Toks atsisakymas laikomas darbo drausmės pažeidimu.

12.7 Vaikų ligoninės darbuotojai, atlikdami darbines pareigas, privalo:

12.7.1 mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;

12.7.2 laikytis medicinos prietaisų eksploatavimo taisyklių; nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie tai informuoti saugos ir sveikatos tarnybos vadovą;

12.7.3 dirbti apsirengus specialiais darbo drabužiais, naudoti individualiosios saugos priemones;

12.7.4 imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, dėl kurių gali įvykti nelaimingi atsitikimai, apie tai nedelsiant informuoti saugos ir sveikatos tarnybos vadovą.

13. PACIENTO (AR SLAUGANČIOJO) TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, PINIGŲ, DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

13.1 Pacientai, besigydantys Vaikų ligoninėje, ir juos slaugantieji asmenys neturi turėti dirbinių iš brangiųjų metalų bei pinigų.

13.2 Už paciento turimus vertingus daiktus, pinigus, mobiliuosius telefonus Vaikų ligoninė neatsako.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1 Atstovai iš kontroliuojančių įstaigų bei kiti asmenys, atvykstantys į Vaikų ligoninę susipažinti su įstaigos veikla ir kitais klausimais, privalo prisistatyti vyriausiajam gydytojui.

14.2 Prireikus šios taisyklės gali būti keičiamos ar papildomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tvirtinamos Vaikų ligoninės vyriausiojo gydytojo.